COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Coâng nhaân cô khí: 15 ngöôøi

-         Trình ñoä: Toát nghieäp ngheà 3/7 chuyeân ngaønh cô khí.

-         Thöû vieäc 2 thaùng taïi xöôûng OÁng gió Ñaø Naüng, sau ñoù laøm vieäc taïi xöôûng saûn xuaát Ống gió trong khu coâng nghieäp Taân Bình – TPHCM.

-         Sieâng naêng, caàn cuø, saün saøng ñi coâng taùc xa vaø laøm ngoaøi giôø.

-         Khoâng ñoøi hoûi kinh nghieäm.

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 - 0918829222(gaëp anh Sôn)

Coù theå göûi hoà sô qua email: ntson@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2016.