COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Coâng nhaân cô khí: 2 ngöôøi

-         Trình ñoä: Toát nghieäp ngheà 3/7 chuyeân ngaønh cô khí (goø hoaëc haøn)

-         Laøm vieäc taïi xöôûng saûn xuaát Cô khí Taân Bình.

-         Sieâng naêng , caàn cuø.

-         Öu tieân kinh nghieäm töø 1 naêm

-         Höôûng löông khoaùn saûn phaåm.

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 - 0918829222(gaëp anh Sôn)

Coù theå göûi hoà sô qua email: ntson@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2016.