COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

Coâng nhaân saûn xuaát thuoäc xöôûng Elbow: 06 ngöôøi

-          Nam hoaëc nöõ, tuoåi döôùi 40, söùc khoûe toát.

-          Trình ñoä vaên hoùa 9/12.

-          Khoâng yeâu caàu kinh nghieäm.

-          Laøm vieäc taïi khu coâng nghieäp Taân Bình.

-          Höôûng löông theo saûn phaåm.

 

Hoà sô noäp goàm: Sô yeáu lyù lòch, ñôn xin vieäc, giaáy khaùm söùc khoûe, CMND, hoä khaåu, baèng caáp.

 

Noäp hoà sô taïi: Loâ I-4, ñöôøng CN 11, khu coâng nghieäp Taân Bình, phöôøng Sôn Kyø, quaän Taân Phuù, TPHCM.

Gaëp anh Tuaán - Tröôûng xöôûng Elbow.

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/12/2015.