COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Coâng nhaân thi coâng: 10 ngöôøi

-          Trình ñoä: Toát nghieäp ngheà 3/7 chuyeân ngaønh Ñieän, Ñieän Laïnh, Nhieät laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí…

-          Coâng vieäc:

·         Laøm vieäc taïi Myanmar.

·         Thi coâng coâng trình ñieän, ñieän laïnh.

-          Chòu ñi coâng taùc xa, sieâng naêng, chòu ñöôïc aùp löïc coâng vieäc.

-          Öu tieân öùng vieân coù kinh nghieäm.

-          Bao aên ôû, löông cao.

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:      38497227 (gaëp anh Sôn hoaëc chò Thö)

Coù theå göûi hoà sô qua email:   nnthu@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 15/01/2016.

Thoâng tin coâng ty: http://www.reetech.com.vn