COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Coâng nhaân thi coâng: 15 ngöôøi

-         Trình ñoä: Toát nghieäp ngheà 3/7 chuyeân ngaønh Ñieän, Ñieän Laïnh, Nhieät laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí…

-         Coâng vieäc:

·         Laøm vieäc taïi Myanmar.

·         Thi coâng coâng trình ñieän, ñieän laïnh.

-         Chòu ñi coâng taùc xa, sieâng naêng, chòu ñöôïc aùp löïc coâng vieäc.

-         Öu tieân öùng vieân coù kinh nghieäm.

-         Löông cao.

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 (gaëp anh Sôn hoaëc chò Thö)

Coù theå göûi hoà sô qua email: nnthu@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2015.

Thoâng tin coâng ty: http://www.reetech.com.vn