COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Coâng nhaân saûn xuaát thuoäc xöôûng Elbow: 03 ngöôøi

-         Nam hoaëc nöõ, tuoåi döôùi 40, söùc khoûe toát.

-         Trình ñoä vaên hoùa 9/12.

-         Khoâng yeâu caàu kinh nghieäm.

-         Laøm vieäc taïi khu coâng nghieäp Taân Bình.

-         Höôûng löông theo saûn phaåm.

 

Hoà sô noäp goàm: Sô yeáu lyù lòch, ñôn xin vieäc, giaáy khaùm söùc khoûe, CMND, hoä khaåu, baèng caáp chuyeân moân.

 

Noäp hoà sô taïi: Loâ I-4, ñöôøng CN 11, khu coâng nghieäp Taân Bình, phöôøng Sôn Kyø, quaän Taân Phuù, TPHCM.

Gaëp anh Tuaán Tröôûng xöôûng Elbow.

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2015.