COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Kyõ sö baùn haøng döï aùn: 02 ngöôøi

-         Toát nghieäp Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh ñieän laïnh, nhieät laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí…

-         Coù toái thieåu 01 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc ñieän laïnh, nhieät laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí.

-         Coâng vieäc:

·         Tö vaán, khaûo saùt, thieát keá coâng trình.

·         Laäp döï toaùn, baùo giaù.

·         Laäp hoà sô thaàu, tham gia ñaáu thaàu coâng trình.

-         Coù khaû naêng giao tieáp baèng tieáng Anh, ñoïc hieåu taøi lieäu kyõ thuaät chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh.

-         Thaønh thaïo vi tính vaên phoøng, veõ Autocad gioûi, caùc phaàn meàm chuyeân ngaønh.

-         Chòu ñi coâng taùc xa, sieâng naêng, chòu ñöôïc aùp löïc coâng vieäc.

-         Löông thoûa thuaän, saün saøng traû theo naêng löïc cuûa öùng vieân.

 

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 (gaëp anh Sôn hoaëc chò Thö)

Coù theå göûi hoà sô qua email: nnthu@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2015.