COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Kyõ sö Cô khí: 02 ngöôøi

-         Toát nghieäp Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Cô khí.

-         Coù khaû naêng giao tieáp baèng tieáng Anh, ñoïc hieåu taøi lieäu kyõ thuaät chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh.

-         Thaønh thaïo vi tính vaên phoøng, veõ Autocad gioûi, caùc phaàn meàm chuyeân ngaønh.

-         Chòu ñi coâng taùc xa, sieâng naêng, saün saøng laøm ngoaøi giôø, chòu ñöôïc aùp löïc coâng vieäc.

-         Löông thoûa thuaän, saün saøng traû theo naêng löïc cuûa öùng vieân.

 

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 - 0918829222(gaëp anh Sôn)

Coù theå göûi hoà sô qua email: ntson@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2016.