COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Kyõ sö Nhieät – Ñieän laïnh: 06 ngöôøi

-         Toát nghieäp Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Nhieät laïnh, ñieän laïnh.

-         Coù kinh nghieäm trong lónh vöïc thieát, thi coâng heä thoáng laïnh.

-         Coù khaû naêng giao tieáp baèng tieáng Anh, ñoïc hieåu taøi lieäu kyõ thuaät chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh.

-         Thaønh thaïo vi tính vaên phoøng, veõ Autocad gioûi, caùc phaàn meàm chuyeân ngaønh.

-         Sieâng naêng, chòu ñöôïc aùp löïc coâng vieäc.

 

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 – 0918 829 222 (gaëp anh Sôn)

Coù theå göûi hoà sô qua email: ntson@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2016.