COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY R.E.E CAÀN TUYEÅN

 

 

Kyõ thuaät vieân baûo trì söûa chöõa: 04 ngöôøi

-         Trình ñoä: Toát nghieäp trung caáp ngheà chuyeân ngaønh Cô Ñieän Laïnh.

-         Coâng vieäc: Söûa chöõa, baûo trì maùy laïnh, tuû laïnh, tuû maùt…

-         Caån thaän, trung thöïc, chaáp nhaän ñi xa, laøm ngoaøi giôø haønh chaùnh.

 

Nôi nhaän hoà sô: Laàu 4 – toøa nhaø vaên phoøng REE, soá 364 Coäng Hoøa, phöôøng 13, quaän Taân Bình, TPHCM.

Ñieän thoaïi:     38497227 (gaëp anh Sôn)

Coù theå göûi hoà sô qua email: ntson@reetech.com.vn

Thôøi haïn nhaän hoà sô: Ñeán 31/07/2016.